Poskytované služby pro rodinu a dítě

Naše služby jsou určené pro:

 • matky/otce v podpoře péče o nezaopatřené dítě
 • nezletilé matky v pomoci při péči o nezaopatřené dítě
 • rodiče a žadatele o NRP v péči o dítě
 • těhotné ženy, které mají zájem o zprostředkování tzv. utajeného (diskrétního) porodu
 • rodiče zdravotně postiženého dítěte, kteří potřebují pomoci s péčí a rehabilitací dítěte CENTRUM KOMPLEXNÍCH SLUŽEB PRO RODINU A DÍTĚ

Centrum komplexní péče o ohrožené děti

Umožňujeme dlouhodobé i krátkodobé pobyty dětem do 3 let věku, eventuálně starších, se zdravotním postižením, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a nefunkčních rodin.

Pediatrická péče

V našem zařízení poskytujeme léčebně preventivní péči dětem s dočasnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy.

Poskytujeme péči dětem s kombinovaným postižením a se zvláštními potřebami. Jedná se o děti např. s postižením CNS, s vývojovými vadami, smyslovými vadami, chromozomálními vadami, děti s poruchami autistického spektra, děti s PEG atd.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a dle jeho potřeb. Děti s těžkým typem postižení a závažnými vývojovým vadami vyžadují specifickou ošetřovatelskou péči a lékařský dohled.

O děti se stará tým odborných pracovníků - lékař, zdravotní sestry a ošetřovatelky, fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a další.

Diagnostické pobyty pro děti před umístěním v náhradní rodinné péči. Hodnocení psychomotorického vývoje umožní včas podchytit opoždění a zajistit intervenci např. rehabilitaci, psycholog atd.

Samozřejmá je úzká spolupráce s odbornými ambulancemi v Kolíně a okolí, Oblastní nemocnicí v Kolíně, také spolupráce s klinickými pracovišti v Praze.

Rehabilitační péče a fyzioterapie

V našem zařízení jsou umístěné děti, které potřebují mnoho péče. Nedílnou součást zaujímá rehabilitace. Ta je poskytována dětem, mající jak běžné obtíže (respirační onemocnění, vadné držení těla, ortopedické poruchy, opožděný motorický vývoj.......), tak i velmi vážné onemocnění (postižení centrálního nervového systému, DMO, centrální tonusová a centrální koordinační porucha, asymetrický polohový syndrom.......).

Fyzioterapeutické metody, které v našem zařízení používáme:

 • Individuální a skupinová LTV
 • Dechová fyzioterapie
 • Míčkování dle Jebavé
 • Kojenecká gymnastika
 • Relaxace, klubíčkování, handling
 • Masáže, kartáčkování, protahování
 • Cvičení na gymballech, s overbally
 • Kinesiotaping
 • Cvičení dle Vojtovy metody
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • Canisterapie

Speciálně pedagogická péče

Rozvoj jednotlivých složek výchovy

Děti jsou vzdělávány ve velmi příjemném prostředí uzpůsobeném přímo jejich potřebám. Zábavnou formou se učí cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly.

Využíváme pracovní listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických
schopností. Činnosti jsou rozděleny do bloků, kde se děti postupně zdokonalují v oblasti řečových dovedností, motorické, senzomotorické koordinaci a rozumových schopností. V závěrečné části předškoláci pracují s pracovními sešity.

Individuální práci dokumentujeme, zakládáme a vytváříme dětem vlastní portfolia.

Psychologická péče

Vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, poradenství pro rodinu

Logopedie

Řeč je důležitý prostředek dorozumívání mezi lidmi. Logopedie se zabývá poruchami řeči na všech úrovních a u všech věkových kategorií.

U dětí v dětském centru věnujeme náležitou pozornost správnému vývoji řeči, rozvoji řečových dovedností a klademe důraz na správnou výslovnost a bohatou slovní zásobu.

Děti s poruchou řeči / řečové vady, špatná výslovnost/ spolupracují s klinickým logopedem.

Při logopedickém cvičení si děti hravou formou osvojují správné řečové návyky. Učíme se správně vyslovovat problematické hlásky, učíme se nové říkanky a písničky, plníme různé úkoly. Užijeme si přitom hodně zábavy a děti získají správnou výslovnost.