Vyhledávání

Kontakt

Dětské centrum Kolín
Tylova 129
Kolín IV
28002

321 722 552

info@dckolin.eu

Postup při vyřizování stížností: 

  • Proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a)  Pacient

b) Zákonný zástupce pacienta

c) Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel

d) Osoba zmocněná pacientem
 

  • Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje.
  • Stížnost je možné podat písemně na adresu:

Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace  Tylova 129, Kolín IV,  
elektronicky  na adresu:
dckolin@seznam.cz,
prostřednictvím datové schránky nebo osobně ředitelce organizace.
 

  • Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli

udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, Praha 5
Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.
 

  • Poskytovatel je povinnen

a) Navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné

b) Vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, jde-li  o stížnost k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinnen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému  subjektu, o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinnen informovat stěžovatele

c) Vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení

d) Umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie

e) Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby
 

  • Náležitosti stížnosti

Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi, dále musí být uveden název a adresa poskytovatele zdravotních služeb, proti němuž směřuje důvod stížnosti a stručný popis události, podpis stěžovatele.
Pokud nebude stížnost obsahovat veškeré potřebné náležitosti, vyzve poskytovatel stěžovatele k jejímu doplnění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Stěžovatele zároveň poučí, že pokud nebudou nedostatky odstraněny, stížnost dále nemůže být řešena.
  

  • Vyřízení stížnosti: Po projednání  všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá  poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.
  • Opakování stížnosti: Podává-li stěžovatel opakovaně v téže věci a neosahuje-li tato opakovaná stížnost nové skutečnosti, nebude opětovně řešena.

 
V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti, může stěžovatel podat  stížnost příslušnému správnímu orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních  služeb. Zároveň je nutné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.  
 
 
Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace Ředitelka Ing. Hana Hálová
 
 
           V Kolíně  dne  1.3.2019