POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních
služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:
a) Pacient
b) Zákonný zástupce pacienta
c) Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
d) Osoba zmocněná pacientem
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje.
  • Stížnost je možné podat písemně na adresu:
Dětské centrum Kolín, p.o.
Tylova 129, Kolín IV,
  • elektronicky na adresu: info@dckolin.eu
  • prostřednictvím datové schránky nebo osobně ředitelce organizace. Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost s jejím vyřízením nesouhlasí,
  • může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, Praha 5
Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Poskytovatel je povinnen
a) Navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné
b) Vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, jde-li o stížnost k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinnen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinnen informovat stěžovatele
c) Vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení
d) Umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie
e) Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Náležitosti stížnost:
Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi, dále musí být uveden název a adresa poskytovatele zdravotních služeb, proti němuž směřuje důvod stížnosti a stručný popis
události, podpis stěžovatele. Pokud nebude stížnost obsahovat veškeré potřebné náležitosti, vyzve
poskytovatel stěžovatele k jejímu doplnění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Stěžovatele zároveň poučí, že pokud nebudou nedostatky odstraněny, stížnost dále nemůže být řešena.
Vyřízení stížnosti
Po projednání všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.
Opakování stížnosti
Podává-li stěžovatel opakovaně v téže věci a neosahuje-li tato opakovaná stížnost nové skutečnosti, nebude opětovně řešena. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti, může stěžovatel podat stížnost příslušnému správnímu orgánu Krajský úřad Středočeského kraje, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň je nutné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace
Ředitelka Ing. Hana Hálová
V Kolíně dne 1.3.2019