GDPR - zpracování osobních údajů

Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace, Tylova 129, Kolín je správcem osobních údajů a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů daných platnými právními normami, na základě smluvního vztahu mezi správcem a subjekty údajů, a s ohledem na hlavní, vedlejší a doplňkovou činnost správce.

Při zpracovávání osobních údajů správce používá technické a organizační prostředky se záměrem maximálního zabezpečení všech zpracovávaných osobních údajů, aby zabránil neoprávněnému přístupu a případnému zneužití těchto údajů. Pokud by došlo k takovému narušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody, správce dotčené subjekty údajů bez zbytečného odkladu informuje.

Správce subjekty údajů informuje o rozsahu, účelu a době zpracování, a o jejich právech souvisejících se zpracováváním. Osobní údaje jsou zpracovávány s vědomím a souhlasem subjektů údajů.

Zpracovávány jsou pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění činnosti správce, nebo na základě platné právní úpravy. Osobní údaje jsou průběžně aktualizovány.

Zpracovávané osobní údaje správce předává dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, a to zejména poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, úřadům práce, školským zařízením apod., nebo v odůvodněném zájmu subjektu údajů, eventuálně na žádost subjektu údajů.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší organizace přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.