Aktuality

Aktuality 2019

Říjen


Září

  • Zavádění počítačové techniky do činnosti Dětského centra Kolín,p.o. - Základní činností Dětského centra Kolín je poskytování zdravotnických služeb dětem ve věku 0 - 3 roky, ve výjimečných případech i starším. Abychom toto poslání co nejlépe naplňovali, je třeba mít profesně zdatný personál. Kromě vzdělávacích kurzů, kdy zveme lektory přímo do naší organizace nebo vysíláme pracovníky na různá školení, chceme také zvýšit počítačovou gramotnost zaměstnanců Dětského centra a využívat vzdělávání pomocí e-learningových kurzů. Prvním krokem byla samotná instalace počítačů. V současné chvíli jsou k dispozici počítače nejen pro ekonomy, sociální pracovnice, lékaře a další vedoucí pracovníky, ale i pro zdravotní sestry. Chceme docílit toho, že veškerá dokumentace o našich klientech bude vedena v databázi klientů a bude přístupna zainteresovaným pracovníkům.
  • Oprava podezdívky plotu - Na opravu plotové podezdívky bylo vyhlášeno výběrové řízení, kdy jsme oslovili několik stavebních firem. Vybraná firma byla Stavební společnost KH12 s.r.o. z Kutné Hory. Předmětem zakázky bylo vyspárování stávající kamenné podezdívky, odstranění a vybetonování zcela nových částí koruny zdi a zajištění provizorního oplocení po celou dobu prováděných oprav. Práce byly zahájeny 10. září a ukončeny 3. října 2019. Dílo bylo předáno bez závad a nedodělků dne 14.10.2019. Děkujeme Stavební společnosti KH12 s.r.o. za kvalitní a včasné provedení díla.
  • 10.10.2019 Slavnostní otevření třídy pro individuální vzdělávání - Třída slouží dětem předškolního věku. V letošním roce je zapojeno do přípravy 10 dětí. Dětem se věnuje speciální pedagožka Mgr. Anna Ehrmanová.
  • 10.10.2019 Slavnostní zahájení provozu zrekonstruované kuchyně - Slavnostního zahájení se zúčastnili pozvaní hosté z Oblastní nemocnice Kolín, a.s. a zástupci dodavatelské firmy MK Primstav s.r.o. v čele s panem Martinem Kotěšovcem. Firma MK Primstav s.r.o. byla vybrána na základě výzvy k předložení nabídek ze dne 26.6.2019, následně dne 31.7.2019 byla podepsaná smlouva o dílo. Předání staveniště proběhlo dne 5.8.2019. Ještě tentýž den byly zahájeny bourací práce. Celá rekonstrukce (stavební práce, nové rozvody všech sítí, obklady a dlažby a dodávka nábytku) trvala pouhých 23 dní. Dílo bylo převzato bez zjevných závad a nedodělků dne 28.8.2019.Dne 13.9.2019 byl dodán a instalován konvektomat. Faktické zahájení provozu kuchyně, tedy první oběd, který se zde připravil, proběhlo 16.9.2019. Po celou dobu rekonstrukce stravu pro naše děti zajišťoval stravovací provoz obchodně - ekonomického úseku při Oblastní nemocnici Kolín, a.s. Od prvního do posledního dne probíhalo vše bez závad. Děkujeme všem, kteří nám v době rekonstrukce poskytli svoje služby a pomoc.

  • 26. září 2019 byla dokončena třída pro individuální výuku předškoláků. V této třídě pod vedením speciálního pedagoga získávají děti základy vzdělání adekvátní jejich postižení, znevýhodnění a specifickým potřebám. Aby bylo toto vzdělávání pro děti příjemnější a zajímavější, pořídili jsme dětský nábytek ve velikosti odpovídající předškolním dětem, s dekoracemi zvířátek a v barvách připomínajících letní louku.
  • Ve středu 18.9.2019 naše zařízení navštívila komise pro sociálně - právní ochranu dětí města Kolína se zástupci OSPOD Kolín. Všechny přítomné jsme seznámili s návrhy transformace Dětského centra Kolín, prodiskutovali jsme problémy a potřeby, které jsou v současné chvíli nejpalčivější a shodli jsme se, že do budoucna je třeba navázat vzájemnou užší spolupráci.
  • 16. září 2019 byl zahájen provoz nově zrekonstruované kuchyně. Kromě nového vybavení byl zakoupen víceúčelový konvektomat, který zrychlil a zpříjemnil vaření. Velký dík patří dodavatelské firmě Mk primstav s.r.o., která celou rekonstrukci prováděla za provozu Dětského centra a dílo předala včas a ve velmi dobré kvalitě. Děkujeme také Oblastní nemocnici v Kolíně a.s., konkrétně stravovacímu provozu na obchodně - ekonomickém úseku, za zajištění a dovoz stravy pro děti po celou dobu rekonstrukce kuchyně.
  • 13. září 2019 - proběhlo v prostorách Dětského centra Kolín první kolo školení " Úvod do teorie vztahové vazby", kde se naši pracovníci seznámili s problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta - attachmentu. Přednášku zajistila PhDr. Jana Kovařovicová z Attachmentového centra ATTA v Praze. Další vzdělávání na toto téma proběhne v listopadu 2019.